Dessart sa - nv

De specialist op het domein van beveiligingen

Algemene voorwaarden

Behoudens tegenstrijdig beding, is het bed rag der facturen contant betaalbaar.

Het niet betalen van een factuur op de vervaldag, het protest van een al dan niet aanvaard effect,elke aanvraag tot minnelijk of gerechtelijk concordaat, of enig ander feit dat de insolvabiliteit van dekoper zou kunnen doen voorzien, brengen het verval van de toegestane termijn voor de betalingvan alle koopwaar, geleverd of te leveren, en maken deze betaling onmiddellijk opeisbaar. Dezeomstandigheden verlenen ons van rechtswege het recht over te gaan tot de ontbinding van allelopende markten, en dit bij aangetekend schrijven, zonder enig recht op schadevergoeding voor dekoper.

Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van een factuur, of een deel ervan, zal het onbetaaldebedrag van rechtswege, en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, vermeerderd worden meteen forfaitaire vergoeding van 20% met een minimum van 49,58€.

Daarenboven zal eveneens van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling eenintrest van 12% per jaar verschuldigd zijn vanaf de vervaldag van de factuur. AI onze goederen reizenaf vertrek fabriek of depot of risico van de koper.

Elk geschil over de interpretatie of de uitvoering van huidige overeenkomst behoort tot de uitsluitendebevoegdheid van de Rechtbanken te Brussel, en zonodig het Vredegerecht van het 1steKanton te Brussel.

News

Nieuw van Dessart: JOMA brievenbussen - Ontdek de JOMA multiresidentiële brievenbussen, nu verkrijgbaar bij Dessart. more

Contact

Excelsiorlaan 55 - 1930 Zaventem
Tel: +32 (0)2 513 76 76 - Fax: +32 (0)2 511 45 59
BTW BE 0845 964 318
info@dessart.be
Maandag tot en met donderdag 7:30-16:30
Vrijdag van 7u30 tot 15u
gesloten op zaterdag

Indien u uw bezoek van deze website verderzet, gaat u akkoord met het gebruik van persoonlijke gegevens voor statistische informatie met betrekking tot navigatie. Zie het privacybeleid voor meer informatie.
OK